Nieuwsbericht 2 – Inkoop 2018

NIEUWSBERICHT 2 – AANBESTEDING JEUGD 2018

Om aan de in 2016 gewijzigde Aanbestedingswet te voldoen, hebben de H10 gemeenten besloten tot een aanbestedingsprocedure voor Jeugdhulp 2018. Deze aanbesteding geldt in principe voor één jaar. Voor dit overgangsjaar wordt uitgegaan van zorgcontinuïteit en continuïteit van het transformatieproces.

Gekozen is voor een aanbesteding conform het “Zeeuws model”. Dit betekent dat er overeenkomsten worden gesloten met alle zorgaanbieders die voldoen aan de toelatingscriteria, tegen een vast en dus, ten opzichte van de huidige situatie, geharmoniseerd tarief per product.

Op dit moment oriënteert het H10 Inkoopbureau zich op de toelatingscriteria en de huidige tarieven. Uitgangspunt is dat de H10 gemeenten één tarief per product gaan hanteren. Hierbij laat het Inkoopbureau H10 zich ondersteunen door Adviesbureau Berenschot. Dit bureau is gekozen vanwege zijn brede ervaring op dit gebied.

Om ervoor te zorgen dat de toekomstige tariefstructuur aansluit bij de uitvoeringspraktijk, zal het H10 Inkoopbureau het concept dat zij daarvoor ontwikkelt, later deze maand spiegelen met een aantal partijen, verspreid over de verschillende domeinen. Uiteraard wordt het concept ook gedeeld met de overige partijen en zijn schriftelijke reacties welkom.

In het volgende Nieuwsbericht zullen we u het moment laten weten waarop het concept gedeeld wordt met alle partijen. Op een later tijdstip zullen we u het tijdspad van de aanbestedingsprocedure en de hierin te onderscheiden processtappen schetsen.

De komende periode informeren wij u regelmatig over de voortgang van het proces via nieuwsberichten op onze website https://sbjh.nl/inkoop-2018

Nieuwsbericht 2 / 2 juni 2017: Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.