Wijziging rechtsvorm etc.

Als tijdens de duur van de Ontwikkel- en Resultaatovereenkomst (hierna: de Overeenkomst) of Maatwerkovereenkomst Woonplaatsbeginsel een wijziging in rechtsvorm, een aandelenoverdracht, een naamswijziging of een herstructurering van de onderneming (waaronder overname, fusie) plaatsvindt, dan meldt de Opdrachtnemer dit vooraf bij het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden via het e-mailadres inkoopjuridisch@sbjh.nl. Opdrachtnemer meldt hierbij in ieder geval a) van welke van de bovengenoemde situaties sprake is, b) of de AGB-code en/of het KvK-nummer wijzigt, c) wat de gevolgen hiervan voor het personeel en de cliënten zijn en d) de ingangsdatum van deze wijziging is.

Informeer het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden zo vroeg mogelijk in verband met de verwerkingsperiode die hiervoor nodig is.

Een helpende hand
volgens de juiste paden

Afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn om de Overeenkomst of de Maatwerkovereenkomst Woonplaatsbeginsel naar de nieuwe Opdrachtnemer over te zetten. In dat geval kan dat alleen als de rechten en verplichtingen door de nieuwe Opdrachtnemer integraal worden overgenomen (en de nieuwe Opdrachtnemer hiertoe in staat is) en afspraken worden gemaakt over de administratieve overgang:

 • Vanaf de datum dat de Opdrachtnemer gewijzigd is kan via het Berichtenverkeer Jeugdwet alleen nog de nieuwe AGB-code gebruikt worden. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om via het Berichtenverkeer Jeugdwet de oude AGB-code te gebruiken.

Wanneer de nieuwe Opdrachtnemer niet in staat is om de rechten en verplichtingen integraal over te nemen of wanneer de rechten en verplichtingen niet integraal worden overgenomen, kan de Overeenkomst niet overgezet worden. Houd er daarom rekening mee dat – voordat de Overeenkomst overgezet kan worden – u gevraagd kan worden om de volgende documenten bij het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden aan te leveren:

 • Een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), waaruit blijkt dat de nieuwe Opdrachtnemer voldoet aan de geschiktheidseisen en dat geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn zoals gesteld in bijlage 2 van de Ontwikkelovereenkomst;
 • De bewijsstukken om aan te tonen dat geen uitsluitingsgronden op de nieuwe Opdrachtnemer van toepassing zijn, te weten:
  – Een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden. Als in het uittreksel een rechtspersoon is genoemd als bestuurder, dient ook van die rechtspersoon een uittreksel uit het handelsregister te worden bijgevoegd;
  – Een Gedragsverklaring Aanbesteden niet ouder dan 2 jaar;
  – Een Verklaring Belastingdienst niet ouder dan 6 maanden inhoudende dat de onderneming voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen en sociale premies.
 • Een rechtsgeldig ondertekende verklaring dat de nieuwe Opdrachtnemer de rechten en verplichtingen van de huidige Opdrachtnemer integraal overneemt;
 • Kopie van een geldig polisblad van een beroeps- c.q. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan wel een actueel verzekeringscertificaat van de nieuwe Opdrachtnemer, waaruit de op dit moment geldende dekking blijkt en waaruit tevens blijkt dat de premie is betaald;
 • Een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden van de huidige Opdrachtnemer. Als in het uittreksel een rechtspersoon is genoemd als bestuurder, dient ook van die rechtspersoon een uittreksel uit het handelsregister te worden bijgevoegd.

Deze opsomming is niet limitatief. Dit houdt in dat het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden naar aanleiding van uw melding documenten bij u op kan vragen welke hierboven niet zijn genoemd.

Het bovenstaande geldt niet voor de landelijke contracten (Landelijk Transitiearrangement (LTA)). In dat geval verwijzen wij u naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Let op: Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft geconstateerd dat diverse Opdrachtnemers die van rechtsvorm veranderd zijn, zich niet voldoende hebben laten informeren over de gevolgen hiervan. Eén van de constateringen is dat VeCoZo, op een gegeven moment, constateert dat het KvK-nummer niet meer bestaat en daarom de bijbehorende AGB-code intrekt. Vervolgens kan de Opdrachtnemer geen gebruik meer maken van het Berichtenverkeer Jeugdwet en kan derhalve ook niet meer declareren. Het aanvragen van een AGB-code op het nieuwe KvK-nummer kan maanden duren. Dit risico ligt uitdrukkelijk bij Opdrachtnemer.