Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Het Servicebureau is een zelfstandige organisatie die werkt in opdracht van negen gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp. Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Wij voeren taken uit op basis van een jaarlijks vastgesteld plan. De volgende taken worden uitgevoerd in het kader van de Jeugdwet:

 • ondersteuning bij regionaal te contracteren jeugdhulp;
 • coördineren van communicatie in de regio over de jeugdhulp;
 • bijdragen aan de verbetering van de opgedragen uitvoeringsprocessen;
 • contractbeheer en contractmanagement;
  afwikkelen van het opgedragen declaratie- en betalingsverkeer;
 • bijdragen en adviseren bij de verantwoordingscyclus door het opstellen van adequate managementinformatie en informatie voor de planning- en controlcyclus;
 • namens de gemeenten onderhandelen met de jeugdhulpaanbieders om de voorwaarden en eisen van de overeenkomsten te harmoniseren.

Een helpende hand
volgens de juiste paden

Organogram SbJH

Communicatie richt zich op de gemeentelijke contacten en gremia in de regio Haaglanden, het Servicebureau, het Programmabureau en de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

Contractmanagement houdt zich bezig met het voeren van gesprekken met de negen gemeenten, jeugdhulpaanbieders en andere belanghebbenden. Zij houden trends, signalen en ontwikkelingen binnen het zorglandschap in de gaten. Ze hebben te maken met vraagstukken van de gemeenten en jeugdhulpaanbieders maar ook die betrekking hebben op de uitvoering van de contracten, de inkoop en de herzieningen.

Contractbeheer is het centrale aanspreekpunt voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders (inclusief GI’s). Als aanspreekpunt beantwoordt contractbeheer dagelijks tientallen vragen over contractafspraken, tarieven, addenda, producten en administratieve afspraken. Contractbeheer is ook verantwoordelijk voor het volledige beheer van alle overeenkomsten, mutaties door middel van addenda, nieuwe overeenkomsten, digitale ondertekeningen van contracten en het opvragen van (management) rapportages. Daarmee profileert contractbeheer zich als de spin in het web van de organisatie. Naast de reguliere werkzaamheden is de Wet wijziging Woonplaatsbeginsel ondergebracht bij contractbeheer. Tot slot is contractbeheer verantwoordelijk voor alle communicatie via ISPnext.

Control houdt zich voornamelijk bezig met financieel-administratieve gegevens. Daarnaast is het team Control o.a. verantwoordelijk voor het voeren van de administratie, het borgen van de HR-taken inclusief salarisverwerking, het ontwikkelen en vaststellen van processen binnen het Servicebureau en ondersteuning AVG.

Declaratieservices richt zich met name op het in de afwikkeling van de door de jeugdhulpaanbieder ingediende declaraties. Ook is het team declaraties Single Point of Contact voor de jeugdhulpaanbieders en gemeenten met betrekking tot afkeur en vragen hoe een en ander in het digitale declaratiesysteem te zetten.

De directeur vertegenwoordigt het Servicebureau op strategisch niveau vanuit de gedeelde verantwoording tussen jeugdhulpaanbieders, gemeenten en het Servicebureau.

Functioneel Beheer beheert alle interne applicaties en functionele specificaties. Daarnaast adviseren zij over en coördineren zij de doorontwikkeling in systemen en applicaties ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Het GR-Bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden bestaat uit de volgende personen:

 • Mevrouw L. (Larissa) Bentvelzen, wethouder gemeente Rijswijk en voorzitter van het GR-Bestuur namens de H4
 • De heer H. (Hilbert) Bredemeijer, wethouder gemeente Den Haag en lid van het GR-Bestuur namens de H1
 • Mevrouw M. (Marieke) Van Bijnen, wethouder gemeente Pijnacker-Nootdorp en lid van het GR-Bestuur namens de H5
 • De heer P.J.G.M. (Paul) Grob, Directeur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en secretaris van het GR-Bestuur

I&A oftewel het team Informatievoorziening en Automatisering stelt zich tot doel de informatievoorziening voortdurend te verbeteren en zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de gebruikers.

Inkoop houdt zich bezig met het contracteren van jeugdhulp.

Juridische zaken is zowel gericht op interne als op de externe juridische vraagstukken en processen. Dat wil zeggen ten behoeve van de contractpartners (gemeenten en gecontracteerde jeugdhulpaanbieders) en samenwerkingspartners.

Ketencoördinatie bemiddelt en verbindt op strategisch niveau partijen (gemeenten, jeugdhulpaanbieders, etc.) met elkaar, bouwt en onderhoudt strategische relaties en netwerken met personen en instellingen binnen en buiten de organisatie.

Officemanagement houdt zich bezig met het doelmatig en doelgericht uitvoeren van alle relevante werkzaamheden ter ondersteuning van de directie en aan directie gerelateerde overleggen (zoals GR-bestuur). Zorgt eveneens voor de ondersteuning van interne (personeels)bijeenkomsten en voor het faciliteren van de Ontwikkeltafel.

Klik of beweeg over een naam voor een uitgebreidere omschrijving van de verschillende rollen.