Indienen verzoek Wet open overheid (Woo-verzoek)

Woo staat voor Wet open overheid. Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken.

Op grond van de Woo mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle publieke taken van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Het (geanonimiseerde) Woo-verzoek, het Woo-besluit en de documenten worden gepubliceerd op www.sbjh.nl.

Een helpende hand
volgens de juiste paden

Informatie opvragen

Is de informatie waar u naar op zoek bent nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Vermeld in het Woo-verzoek altijd:
     • dat het gaat om een Woo-verzoek;
     • over welk onderwerp het gaat;
     • om welke of wat voor soort documenten het gaat (omschrijf het document zo nauwkeurig mogelijk);
     • over welke periode het gaat;
     • uw contactgegevens.

Een verzoek om informatie op grond van de Woo richt u aan:
     • info@sbjh.nl of
     • Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden t.b.v. Woo-functionaris, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Reactietermijn

Als het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden uw Woo-verzoek heeft ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging. Als er nog vragen zijn over uw Woo-verzoek, neemt de behandelaar van het Woo-verzoek contact met u op.
Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft vier weken de tijd om een besluit op uw verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met maximaal twee weken worden verlengd. Hier krijgt u dan een bericht van.

Privacy en concurrentie

Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen of omdat er concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven in staan. In het besluit wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Niet openbaar maken kan ook te maken hebben met de belangen van derden. Deze belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen, waarin zij aangeven waarom ze vinden dat informatie wel of niet openbaar kan worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan documenten van bedrijven waarin concurrentiegevoelige informatie staat. De standpunten (zienswijze) van deze partijen worden meegenomen in het besluit, maar het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is niet verplicht om deze standpunten op te volgen. Vanwege deze zienswijzeprocedure kan het langer duren voordat het Woo-besluit wordt genomen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het Woo-besluit, kunt u bezwaar indienen. Vervolgens kunt u ook beroep en hoger beroep indienen. In het Woo-besluit staat hoe u bezwaar of beroep kan aantekenen.

Bijzondere Woo-verzoeken

Met de inwerktreding van de Woo krijgt u als verzoeker ook de mogelijkheid om informatie op te vragen:
     • Als de informatie betrekking heeft op u als verzoeker (artikel 5.5 Woo).
     • Als er klemmende redenen zijn om de verzoeker de gevraagde informatie niet te onthouden (artikel 5.6 Woo).
     • Als het gaat om toegang tot niet-openbare informatie ten behoeve van onderzoek (artikel 5.7 Woo).

Contact

Voor vragen over de Woo en over bijzondere Woo-verzoeken kunt u contact opnemen met de Woo-functionaris via info@sbjh.nl.