Persbericht : Voorrangsregeling nodig bij Jeugdbescherming

Om de crisis in de jeugdbescherming te lijf te gaan (zie bijvoorbeeld het rapport Georganiseerde onmacht van de Algemene Rekenkamer), gaat de regio Haaglanden kinderen met een beschermingsmaatregel voorrang geven bij een vraag naar jeugdhulp. Deze voorrangsmaatregel is onlangs door het Rijk mogelijk gemaakt. De gemeenten, Jeugdbescherming en jeugdhulpaanbieders in Haaglanden geven daar nu samen direct invulling aan. Ze vinden dat er alles aan gedaan moet worden om de te hoge werkdruk van de jeugdbeschermers terug te brengen en willen er alles aan doen gezinnen snel te helpen.

De benodigde jeugdhulp komt door erg lange wachttijden (langer dan 3 maanden) vaak te laat op gang, waardoor de jeugdbeschermers extra tijd besteden aan het gezin om het gemis aan jeugdhulp te compenseren. Dit is een uiterst ongewenste situatie. De Haagse wethouder en accounthouder vanuit de regio Haaglanden, Hilbert Bredemeijer: “Hierdoor neemt de werkdruk nog meer toe en daarmee ook de druk op de kwaliteit van de te bieden zorg. De jeugdbeschermers doen er alles aan ‘hun’ jongeren te beschermen, maar hebben in deze zelf ook ondersteuning nodig om nog meer waarde te kunnen hebben voor de gezinnen die hulp nodig hebben.”

Hoe werkt de voorrangsregeling?

In Haaglanden is er nu versneld overeenstemming bereikt over de uitwerking en start van de voorrangsregeling tussen gemeenten, Jeugdbescherming en een groep van jeugdhulpaanbieders. Het gaat dus om een regionale aanpak voor kinderen die al in beeld zijn bij Jeugdbescherming en vormen van jeugdhulp nodig hebben. Een aanbieder beoordeelt samen met de betreffende jeugdbeschermer welke kinderen voorrang kunnen krijgen. Bij een hoge mate van onveiligheid en/of de behoefte aan een verblijfsplek, krijgt een kind voorrang, tenzij er een kind is op de wachtlijst voor jeugdhulp met een duidelijk zwaardere en/of meer dringende hulpvraag. Kinderen met een verhoogd risico worden zo sneller geholpen, maar kinderen met een vraag die minder snel directe spoed vereist zullen iets langer moeten wachten. De zwaarste cases moeten voorrang krijgen, waarbij de mate van onveiligheid extra gewicht in de schaal legt. Dat is het gevolg van de ontstane situatie. Overigens blijven de huidige geldende regels en afspraken rondom spoed, crisis en urgentie van kracht. Deze groep vraagt om directe interventie.

Op dit moment zijn er onvoldoende financiën om een passende werkdruk voor de jeugdbescherming te realiseren. Dat is juist het kernpunt van de aanpak van deze crisis. Hoewel het een eerste verantwoordelijkheid van het Rijk is, denkt de regio actief mee aan een oplossing, omdat het om de zorg voor de meest kwetsbare kinderen gaat. Voor de korte termijn gaat de regio Haaglanden daarom nu voor deze voorrangsregeling.

uitwerking voorrang voor jeugdigen met een maatregel