De H10-gemeenten hebben besloten een H10 Regio Team Corona in te stellen vanwege de vele vragen en issues als gevolg van de coronacrisis. Het gaat hierbij om zaken die op regionaal niveau spelen voor alle H10-gemeenten en de door de H10 gecontracteerde aanbieders in relatie tot de huidige gecontracteerde jeugdhulp, inkoop jeugdhulp en zorginhoud. De opdracht voor het H10 Regio Team Corona houdt onder meer in om alle voorkomende vragen zo flexibel en efficiënt -daarom centraal gecoördineerd- mogelijk af te handelen.

Vragen en suggesties zijn welkom via info@h10inkoop.nl. Voor kwesties die in de dagelijkse praktijk op lokaal niveau spelen, verwijzen we naar lokale contactpersonen bij de desbetreffende gemeente (c.q. toegang of lokaal team).

Het H10 Regio Team Corona verzorgt ook de regionale communicatie over de aanpak van de coronacrisis in relatie tot de inzet van jeugdhulp binnen de H10. Daarbij richt het team zich op alle relevante partijen en partners. We ontsluiten ook informatie van individuele gemeenten binnen de H10, binnen de H10 werkzame aanbieders en andere partijen. Bijdragen zijn welkom via info@h10inkoop.nl.

Nota bene: de H10-gemeenten zijn zich er terdege van bewust dat er grote behoefte bestaat om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te verschaffen n.a.v. de oproep van het Rijk op 25 maart jl., in afstemming met de VNG, om hun zorgaanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financiële zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020. Hoe en in welke mate de H10-gemeenten aan die oproep gehoor kunnen geven is mede afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken die op dit moment op nationaal niveau worden gevoerd. We wenden al onze invloed aan om te bevorderen, dat die op zo kort mogelijke termijn tot resultaat leiden, zodat er duidelijkheid komt voor alle betrokken partijen (aanbieders, gemeenten en andere partners).